Skip to content

Efore Oyj julkistaa merkintäoikeusantiin liittyvässä esitteessä käyttöpääomalausunnon ja pro forma -tietoja Powernet International Oy:n hankinnasta

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Efore Oyj (”Efore” tai ”Yhtiö”) on tänään julkistanut, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen listalleottoesitteen (”Esite”) koskien Yhtiön tänään julkistamaa noin 11,0 miljoonan euron merkintäoikeusantia (”Osakeanti”).

Tällä tiedotteella Yhtiö julkistaa Esitteeseen sisältyvät aikaisemmin julkistamattomat käyttöpääomalausunnon sekä pro forma -tiedot Powernet International Oy:n hankinnasta.

Käyttöpääomalausunto

Yhtiöllä ei ole Esitteen päivämääränä riittävästi käyttöpääomaa seuraavien 12 kuukauden toiminnan rahoittamiseksi. Yhtiön johto arvioi Yhtiön käyttöpääoman riittävän vuoden 2018 joulukuun loppuun.

Yhtiö on, ehdollisena Osakeannin toteutumiselle, sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa lainojen uudelleen järjestelystä. Yhtiön 31.12.2018 erääntyville päärahoittajapankin 6,0 miljoonan euron lainojen lyhennyksille on neuvoteltu uusi maksuohjelma seuraaville viidelle vuodelle. Päärahoittajapankin kanssa tehdyissä lainasopimuksissa on seuraavat kovenantit: omavaraisuusaste, nettovelat/12 kuukauden rullaava oikaistu käyttökate ja euromääräinen oikaistu käyttökate. Ehdot koskien omavaraisuusastetta sekä euromääräistä oikaistua käyttökatetta rikkoutuivat tilikauden 2017 lopussa, mutta Yhtiö sai helmikuussa 2018 päärahoittajapankilta erityisluvan poiketa lainan kovenanttiehdoista. Efore on sopinut Yhtiön päärahoittajapankin kanssa, että lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2018. Päärahoittajapankki on ilmoittanut, että jos kovenanttiehdot eivät täyty 31.12.2018 toteutettavassa tarkastelussa, päärahoittajapankki on valmistautunut antamaan erityisluvan niistä poikkeamiseen. Lainojen uudelleenjärjestely on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle.

Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 4,4 miljoonan euron lyhytaikaisen rahoituksen osalta käyttämään tämän lainasumman pääoman korkoineen 31.12.2018 eli yhteensä 4,6 miljoonaa euroa Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa. Kyseinen lainasumma erääntyy 31.12.2018.

Italian tytäryhtiöllä on 2,0 miljoonan euron laina, jonka net debt/ebitda- ja net debt/net equity ‑kovenanttiehtojen tarkasteluajankohta on 31.12.2018. Yhtiön johto uskoo, että mikäli nämä kovenanttiehdot eivät täyty 31.12.2018, lainan jatkoehdot saadaan neuvoteltua Yhtiölle hyväksyttävästi lainanantajapankin kanssa.

Yhtiö sopi 21.11.2018 Powernetin osakekannan hankinnasta. Velaton kauppahinta (yritysarvo) on 4,5 miljoonaa euroa ja osakkeiden kaupan toteutuksen yhteydessä maksettava kauppahinta 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiö rahoittaa Powernetin osakekannan hankinnan Osakeannista saatavilla varoilla. Powernetin hankinta on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutuu riittävästi ehtojensa mukaisesti siten, että Yhtiö kerää Osakeannilla vähintään 8 miljoonan euron varat tai onnistuu hankkimaan rahoituksen kauppahinnan maksuun muulla tavoin.

Yhtiö toteuttaa Osakeannin muun muassa käyttöpääoman riittävyyden varmistamiseksi. Powernetin hankinta on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutuu riittävästi ehtojensa mukaisesti siten, että Yhtiö kerää Osakeannilla vähintään 8 miljoonan euron bruttovarat tai onnistuu hankkimaan rahoituksen kauppahinnan maksuun muulla tavoin. Tästä syystä Yhtiön johdon arvion mukaan on olemassa kaksi vaihtoehtoa, jotka on otettava huomioon. Mikäli Yhtiö onnistuisi keräämään Osakeannilla yli 8 miljoonaa euroa ja näin ollen täyttäisi Powernetin hankinnan ehdollisuuden, tarvitsisi Yhtiö johdon arvion mukaan noin 8 miljoonaa euroa Osakeannista, vastaten noin 267 miljoonaa Tarjottavaa Osaketta, yhdessä liiketoiminnasta saatavan kassavirran kanssa, kattaakseen Powernetin hankinnan ja käyttöpääomatarpeen seuraavien 12 kuukauden aikana. Mikäli Yhtiö ei onnistuisi keräämään Osakeannilla 8 miljoonaa euroa eikä näin ollen olisi velvoitettu toteuttamaan Powernetin hankintaa, tarvitsisi Yhtiö johdon arvion mukaan noin 5,3 miljoonaa euroa, vastaten noin 177 miljoonaa Tarjottavaa Osaketta, yhdessä liiketoiminnasta saatavan kassavirran kanssa, kattaakseen käyttöpääomatarpeen seuraavien 12 kuukauden aikana.

Esitteeseen sisältyviä pro forma -tietoja Powernet International Oy:n hankinnasta

Esite sisältää aikaisemmin julkaisemattomia pro forma -lukuja Powernet International Oy:n hankinnasta. Nämä pro forma -luvut on julkistettu tämän pörssitiedotteen liitteenä. Esitteeseen on sisällytetty Yhtiön tilintarkastajan raportti pro forma -tiedoista.

Helsingissä 28. marraskuuta 2018

Efore Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, Efore Oyj, puh. 040 175 8510
Talousjohtaja Vesa Leino, Efore Oyj, puh. 040 759 8956

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja jotka perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

TILINTARKASTAMATTOMAT pro forma ‑taloudelliset tiedot

Pro forma -tietojen laatimisperusta

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -tiedot (”pro forma”, ”pro forma -taloudelliset tiedot”) Powernet International Oy:n hankinnasta (”Powernet”) on esitetty ikään kuin transaktio olisi toteutettu:

  • tilintarkastamattoman pro forma -laajan tuloslaskelman kannalta 1.1.2018, ja
  • tilintarkastamattoman pro forma -taseen kannalta 30.9.2018.

Nämä tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa vuoksi ne kuvaavat hypoteettista tilannetta, eli miten liiketoiminnan tulos olisi muodostunut, jos Powernetin hankinta olisi toteutunut 1.1.2018, ja miten tase olisi muodostunut, jos hankinta olisi toteutunut 30.9.2018. Powernetin hankinta on tarkoitus rahoittaa Osakeannilla, ja Osakeannin vaikutukset on kuvattu pro forma ‑tiedoissa. Pro forma ‑laskelmissa on kuvattu myös Yhtiön lyhytaikaisten rahoitusjärjestelyjen vaikutus Osakeannin yhteydessä. Pro forma -tietojen tarkoituksena ei ole ennakoida, millaiseksi Efore konsernin liiketoiminnan tulos tai tase muodostuvat tulevaisuudessa. Pro forma -tiedoissa ei ole myöskään otettu huomioon mahdollisia hankintaan liittyviä synergiaetuja.

Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla olleisiin tietoihin ja Efore-konsernin johdon tekemiin oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat myöhemmin oikeiksi.

Yhtiö tiedotti 21.11.2018 hankkivansa Powernetin koko osakekannan. Määräysvalta Powernet-konserniin ei ole siirtynyt Esitteen päivämäärään mennessä. Powernetin hankinta on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutuu riittävästi ehtojensa mukaisesti siten, että Yhtiö kerää Osakeannilla vähintään 8 miljoonan euron bruttovarat tai onnistuu hankkimaan rahoituksen kauppahinnan maksuun muulla tavoin.

Tässä osiossa esitettyjä tilintarkastamattomia pro forma -tietoja tulee lukea yhdessä seuraavien dokumenttien kanssa:

  • Efore Oyj:n konsernitilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta
  • Efore Oyj:n täydennetty puolivuosikatsaus 30.6.2018 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, ja
  • Efore Oyj:n taloudellisia tietoja 30.9.2018 päättyneeltä katsauskaudelta.

Pro forma -kausi ja -laatimisperiaatteet

Jäljempänä taulukoissa on esitetty:

  • tilintarkastamaton pro forma -laaja tuloslaskelma 30.9.2018 päättyneeltä osavuosikaudelta (yhdeksän kuukauden jakso) ja
  • tilintarkastamaton pro forma -tase 30.9.2018.

Laaja tuloslaskelma on laadittu olettaen, että Powernetin hankinta olisi toteutunut 1.1.2018.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Efore Oyj:n konsernitilinpäätöksessään noudattamien EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti (International Financial Reporting Standards, IFRS). Powernet-konsernin soveltamat Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaiset laatimisperiaatteet on olennaisilta osin oikaistu Efore-konsernin noudattamien IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi.

Pro forma -oikaisuista ei ole kirjattu laskennallisia veroja, koska niiden vaikutus ei ole olennainen.

Pro forma -taloudellisten tietojen johtaminen

Tilintarkastamaton pro forma -informaatio perustuu taloudellisiin tietoihin, jotka on johdettu seuraavista lähteistä:

  • Efore Oyj:n tilintarkastamattomista taloudellisista tiedoista 30.9.2018 päättyneeltä katsauskaudelta.
  • Powernet International Oy:n tilintarkastamattomasta konsernitaseesta 30.9.2018 ja konsernin tuloslaskelmasta kaudelta 1.1.–30.9.2018. Powernetin taloudelliset tiedot on laadittu FAS-perusteisesti. Pro forma -tuloslaskelmassa ja -taseessa tiedot on olennaisilta osin oikaistu Efore-konsernin noudattamien IFRS-periaatteiden mukaiseksi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi (katso liitetieto (C)).

Tilintarkastamaton pro forma ‑laaja tuloslaskelma kaudelta 1.1.–30.9.2018

MEUR
Efore -konsernin tulos-laskelma (IFRS)
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
(FAS)
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
(IFRS)
Efore -konsernin tulos-laskelma (tilin-tarkasta-maton)
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
(tilin-tarkasta-maton)
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
(tilin-tarkasta-maton)
Liitetieto
Efore -konsernin tulos-laskelma (A)
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
(B)
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
(C)
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille (D)
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
(E)
Osakeanti (F)
Rahoitus-järjestelyt (G)
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Liikevaihto………………………..
Efore -konsernin tulos-laskelma 37,7
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
6,8
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
44,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos…………….
Efore -konsernin tulos-laskelma -0,5
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille -0,1
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-0,6
Valmistus omaan käyttöön.
Efore -konsernin tulos-laskelma 0,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
0,4
Liiketoiminnan muut tuotot
Efore -konsernin tulos-laskelma 0,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
0,1
Materiaalit ja palvelut……….
Efore -konsernin tulos-laskelma -25,8
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-4,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-30,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Efore -konsernin tulos-laskelma -8,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-1,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-9,5
Poistot……………………………….
Efore -konsernin tulos-laskelma -2,6
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-0,7
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,3
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-2,9
Arvonalentumiset……………..
Efore -konsernin tulos-laskelma -0,7
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-0,7
Liiketoiminnan muut kulut.
Efore -konsernin tulos-laskelma -5,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-1,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille -0,3
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-6,6
Liikevoitto/-tappio…………..
Efore -konsernin tulos-laskelma -4,8
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-0,4
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,3
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille -0,4
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-5,2
Rahoitustuotot………………….
Efore -konsernin tulos-laskelma 1,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
1,3
Rahoituskulut……………………
Efore -konsernin tulos-laskelma -2,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-0,1
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,1
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-2,1
Liikevoitto/-tappio ennen veroja                        
Efore -konsernin tulos-laskelma -5,6
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-0,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,3
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille -0,4
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,1
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-6,0
Tuloverot…………………………..
Efore -konsernin tulos-laskelma 0,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
0,3
Tilikauden tulos………………
Efore -konsernin tulos-laskelma -5,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-0,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,3
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille -0,4
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,1
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-5,7
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Muut laajan tuloksen erät
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuva erä
Efore -konsernin tulos-laskelma 0,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Efore -konsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
Muuntoerot…………………..
Efore -konsernin tulos-laskelma -0,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä                           
Efore -konsernin tulos-laskelma -5,4
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-0,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,3
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille -0,4
Hankinta-hinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,1
Pro forma
-konsernin
tulos-
laskelma
-5,8

Tilintarkastamaton pro forma -tase 30.9.2018

MEUR
Eforekonsernin tulos-laskelma (IFRS)
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
(FAS)
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
(IFRS)
Eforekonsernin tulos-laskelma (tilin-tarkasta-maton)
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
(tilin-tarkasta-maton)
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
(tilin-tarkasta-maton)
Liitetieto
Eforekonsernin tulos-laskelma (A)
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
(B)
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
(C)
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille (D)
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
(E)
Osakeanti (F)
Rahoitus-järjestelyt (G)
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
VARAT
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
PITKÄAIKAISET VARAT
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
Aineettomat hyödykkeet….
Eforekonsernin tulos-laskelma 9,9
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,9
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
10,7
Liikearvo…………………………..
Eforekonsernin tulos-laskelma 1,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
3,9
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
5,0
Aineelliset hyödykkeet…….
Eforekonsernin tulos-laskelma 2,9
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,2
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
3,1
Muut saamiset, pitkäaikaiset
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,2
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,3
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,1
Laskennallinen verosaaminen
Eforekonsernin tulos-laskelma 3,2
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
3,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä    
Eforekonsernin tulos-laskelma 17,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
1,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
3,9
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
22,5
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
LYHYTAIKAISET VARAT
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
Vaihto-omaisuus………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 8,6
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,1
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
9,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Eforekonsernin tulos-laskelma 8,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
1,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,4
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti -0,2
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
9,6
Tuloverosaaminen……………
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,2
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,2
Rahavarat…………………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 1,7
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
-2,5
Osakeanti 10,5
Rahoitus-järjestelyt -5,3
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
4,4
Lyhytaikaiset varat
yhteensä……………………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 18,5
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
2,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,4
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
-2,5
Osakeanti 10,3
Rahoitus-järjestelyt -5,3
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
23,4
VARAT YHTEENSÄ………
Eforekonsernin tulos-laskelma 35,8
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
3,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,4
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
1,4
Osakeanti 10,3
Rahoitus-järjestelyt -5,3
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
45,9
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
OMA PÄÄOMA
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
Osakepääoma…………………..
Eforekonsernin tulos-laskelma 15,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
15,0
Omat osakkeet………………….
Eforekonsernin tulos-laskelma -2,4
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
-2,4
Muut rahastot……………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 28,7
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
7,6
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
-7,6
Osakeanti 10,3
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
38,9
Muuntoerot……………………….
Eforekonsernin tulos-laskelma 3,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
3,3
Kertyneet voittovarat……….
Eforekonsernin tulos-laskelma -42,9
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-10,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
1,7
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,3
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
8,3
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
-42,9
Emoyhtiön omistajat………..
Eforekonsernin tulos-laskelma 1,6
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-2,7
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
1,7
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,3
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,7
Osakeanti 10,3
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
11,9
Määräysvallattomat omistajat
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,0
Oma pääoma yhteensä……
Eforekonsernin tulos-laskelma 1,6
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
-2,7
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
1,7
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,3
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,7
Osakeanti 10,3
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
11,9
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
PITKÄAIKAISET VELAT
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
Laskennallinen verovelka…
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,1
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,1
Korolliset velat…………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 1,7
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
2,4
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
-1,7
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
2,3
Muut velat…………………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,7
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,7
Eläkevelvoitteet………………..
Eforekonsernin tulos-laskelma 1,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
1,3
Varaukset………………………….
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,3
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,1
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä     
Eforekonsernin tulos-laskelma 3,4
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
2,6
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
-1,7
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,1
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,7
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
5,1
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
LYHYTAIKAISET VELAT
Eforekonsernin tulos-laskelma
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
Osakeanti
Rahoitus-järjestelyt
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
Korolliset velat…………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 15,4
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
1,5
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt -5,2
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
11,7
Ostovelat ja muut velat…….
Eforekonsernin tulos-laskelma 15,0
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
1,8
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,1
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt -0,1
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
16,8
Tuloverovelka…………………..
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,2
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,2
Varaukset………………………….
Eforekonsernin tulos-laskelma 0,2
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
0,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,0
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt 0,0
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
0,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Eforekonsernin tulos-laskelma 30,8
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
3,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,1
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,0
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt -5,3
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
28,9
Velat…………………………………
Eforekonsernin tulos-laskelma 34,2
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
6,0
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
-1,7
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,2
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
0,7
Osakeanti 0,0
Rahoitus-järjestelyt -5,3
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
34,0
OMA PÄÄOMA JA
VELAT…………………………….
Eforekonsernin tulos-laskelma 35,8
Powernet-konsernin
tulos-laskelma
3,3
Tilin-päätöksen laatimis-periaat-teiden
erot
0,0
Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille 0,4
Hankintahinnan kohdistus-laskelma: muut
oikaisut
1,4
Osakeanti 10,3
Rahoitus-järjestelyt -5,3
Pro forma-konsernin
tulos-
laskelma
45,9

Pro forma -liitetiedot

(A) Efore-konsernin laaja tuloslaskelma ja tase

Tämä sarake kuvaa Efore-konsernin tilintarkastamatonta laajaa IFRS-konsernituloslaskelmaa 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, sekä tilintarkastamatonta IFRS-konsernitasetta 30.9.2018. Eforen tilikausi on kalenterivuosi.

(B) Powernet-konsernin tuloslaskelma ja tase

Tämä sarake kuvaa Powernet-konsernin tilintarkastamatonta FAS-konsernituloslaskelmaa 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, sekä tilintarkastamatonta FAS-konsernitasetta 30.9.2018. Powernetin tilikausi on kalenterivuosi.

(C) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden erot

Tämä sarake kuvaa oikaisuja, jotka on tehty Powernetin aiemman taloudellisen informaation laatimisessa soveltamiin FAS-perusteisiin laatimisperiaatteisiin, jotta ne ovat yhdenmukaiset Eforen noudattamien IFRS-periaatteiden kanssa. Kyseiset oikaisut on tehty vertailukelpoisten lukujen tuottamiseksi.

Laaja tuloslaskelma

Powernet-konsernin kirjaamat liikearvopoistot 30.9.2018 päättyneeltä jaksolta, yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, on peruutettu pro forma -oikaisuna. IFRS-standardien perusteella liikearvosta ei kirjata poistoja.

Tase

Powernet-konsernin pääomalaina, 1,75 miljoonaa euroa, on luokiteltu uudelleen veloista oman pääoman eräksi, koska kyseinen laina täyttää IFRS-standardien oman pääoman erän kirjausedellytykset. Powernet-konsernin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät erät, 0,0 miljoonaa euroa, on uudelleenluokiteltu aineellisiin hyödykkeisiin.

(D) Hankintahinnan kohdistuslaskelma: kohdistukset yksilöitävissä oleville varoille ja veloille

Tämä sarake kuvaa oikaisuja, jotka on tehty alustavan hankintahinnan kohdistuslaskelman perusteella kohdistuksina yksilöitävissä oleville omaisuus- ja velkaerille. Laskelma on vielä alustava, koska transaktio ei ole vielä toteutunut. Lopullinen hankintahinnan kohdistuslaskelma laaditaan perustuen Powernetin yksilöitävissä olevien varojen, velkojen sekä ehdollisten velkojen käypiin arvoihin hankinta-ajankohtana, kun Efore saa määräysvallan Powernetissa. On mahdollista, että lopullinen hankintahinnan kohdistuslaskelma eroaa alustavasta kohdistuslaskelmasta. Hankintalaskelma on lopullinen viimeistään vuoden kuluttua hankinta-ajankohdasta.

Laaja tuloslaskelma

Vaihto-omaisuus: Käypään arvoon arvostetun vaihto-omaisuuden katsotaan poistuvan yhdeksässä kuukaudessa. Siten oikaisu erään Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos on -0,1 miljoonaa euroa. Oikaisulla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Hankintaan liittyvät menot: IFRS 3 edellyttää hankintaan liittyvien menojen kirjaamista kuluksi silloin, kun ne toteutuvat. Hankintaan liittyvät transaktiomenot ovat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Ne koostuvat sekä hankintaan liittyvistä asiantuntijapalkkioista että varainsiirtoverosta. Kyseiset kulut on käsitelty pro forma -laajassa tuloslaskelmassa kuin ne olisivat syntyneet 1.1.2018. Oikaisulla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Tase

Vaihto-omaisuus: kaupan hankintahinnan kohdistamislaskelman laatiminen on alkuvaiheessa. Konserni on kohdistanut osan hankintahinnasta alustavasti Powernet-konsernin vaihto-omaisuuteen. Kyseinen vaihto-omaisuuden oikaisu on suuruudeltaan 0,1 miljoonaa euroa. Oikaisulla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Muut saamiset ja varaukset: kauppasopimuksen perusteella hankintaan liittyy myyjäosapuolen velvoite korvata Eforelle tiettyjä Powernetin ja kolmansien osapuolten välisiä Esitteen päivämäärään mennessä avoimia korvausvaateita. Eforelle syntyy tästä korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä, joka on kirjattu pro forma -oikaisuna, yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (lisäys). Samassa yhteydessä varauksiin on kirjattu edellä mainituista aikaisemmin kirjaamattomista velvoitteista johtuva pro forma -oikaisu, suuruudeltaan 0,1 miljoonaa euroa. Oikaisuilla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Ostovelat ja muut velat: kyseinen pro forma -oikaisu, 0,1 miljoonaa euroa, liittyy Powernetin velvoitteeseen maksaa tiettyjä ylityökorvauksia. Kyseinen velka on syntynyt ennen hankintaa. Oikaisulla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

(E) Hankintahinnan kohdistuslaskelma: muut oikaisut

Tämä sarake kuvaa muita oikaisuja, jotka on tehty alustavan hankintahinnan kohdistuslaskelman perusteella. Laskelma on vielä alustava, koska transaktio ei ole vielä toteutunut.

Tase

Merkittävimmät tunnistetut oikaisut pro forma -taseeseen 30.9.2018 ovat seuraavat:

Liikearvo: kaupan hankintahinnan kohdistamislaskelman laatiminen on alkuvaiheessa. Siten määrä, jolla kaupasta maksettu vastike, 2,5 miljoonaa euroa sekä arvioitu lisäkauppahinta 0,7 miljoonaa euroa, ylittävät hankitun nettovarojen käyvän arvon, -0,7 miljoonaa euroa, esitetään tässä vaiheessa pääosin liikearvona, 3,9 miljoonaa euroa. Efore-konserni on kohdistanut osan kauppahinnasta alustavasti Powernet-konsernin vaihto-omaisuuteen, katso kohta (D) yllä. Oikaisulla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

On todennäköistä, että Efore-konserni saattaa joutua oikaisemaan liikearvon määrää myöhemmin kyseisen laskelman valmistuessa, esimerkiksi kohdistamalla siitä osan hankinnassa tunnistetuille aineettomille hyödykkeille.

Rahavarat: kyseinen pro forma -oikaisu, 2,5 miljoonaa euroa, kuvaa hankinnan kauppahinnan maksun vaikutusta ja se vähennetään taseen rahavaroista. Oikaisulla on kertaluonteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Oma pääoma: Powernetin IFRS-taseen 30.9.2018 oma pääoma, -0,7 miljoonaa euroa, on eliminoitu pro forma -taseesta. Oikaisulla on jatkuva vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Muut velat: pro forma -oikaisu, 0,7 miljoonaa euroa, kuvaa osakehankintaan liittyvän arvioidun ehdollisen vastikkeen (lisäkauppahinnan) vaikutusta. Ehdollinen vastike on arvostettu käypään arvoon perustuen johdon parhaaseen arvioon. Ehdollista vastiketta ei ole diskontattu, sillä sen maksuaika on 15 kuukautta hankinta-ajankohdasta. Oikaisulla on jatkuva vaikutus liikkeeseenlaskijaan maksun ajankohtaan saakka.

(F) Osakeanti

Tase

Tämä sarake kuvaa Osakeannin vaikutuksia.

Yhtiön 3.5.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Eforen hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista.

Pro forma -tietoja laadittaessa on huomioiden saadut merkintäsitoumukset ja annin hinnoittelu oletettu, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja bruttona 11 miljoonaa euroa. Siten Osakeantiin liittyvät pro forma -oikaisut ovat seuraavat: lisäys oman pääoman erään Muut rahastot (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto), 10,3 miljoonaa euroa, erän Rahavarat lisäys 10,5 miljoonaa euroa, josta on vähennetty vielä kirjaamattomat arvioidut antikulut 0,5 miljoonaa euroa, sekä erän Myyntisaamiset ja muut saamiset vähennys 0,2 miljoonaa euroa, joka liittyy jo toteutuneisiin Osakeannin menoihin. Molemmat edellä mainitut antikuluerät kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon saatujen tuottojen vähennyseräksi. Oikaisuilla on jatkuva vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

(G) Rahoitusjärjestelyt

Efore aikoo maksaa 2,5 miljoonan euron Powernet-hankinnan Osakeannista kertyvillä nettotuotoilla. Powernetin hankinta on ehdollinen sille, että Osakeanti toteutuu riittävästi ehtojensa mukaisesti siten, että Yhtiö kerää Osakeannilla vähintään 8 miljoonan euron varat tai onnistuu hankkimaan rahoituksen kauppahinnan maksuun muulla tavoin.

Tietyt Eforen osakkeenomistajat, mukaan lukien Jussi Capital Oy ja Rausanne Oy, ovat antaneet 4,4 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan Eforelle. Nämä osakkeenomistajat ovat sitoutuneet käyttämään lainasumman korkoineen Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen kuittaamalla. Tämän lyhytaikaisen lainan kertyneet korot olivat 0,1 miljoonaa euroa 30.9.2018, joten kuittauksena on pro forma -laskelmissa esitetty 4,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi Efore-konserni lyhentää rahoituslainoja 0,8 miljoonalla eurolla Osakeannin yhteydessä, sillä Efore on sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa lyhentävänsä tältä saatuja lainoja 0,2 miljoonalla eurolla, mikäli se onnistuu keräämään Osakeannilla vähintään 8,0 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi Efore on sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa lyhentävänsä sen antamia lainoja määrällä, joka vastaa 20 prosenttia, eli 0,6 miljoonaa euroa Osakeannilla kerättävistä 11 miljoonan euron bruttovaroista, siltä osin kuin ne ylittävät 8,0 miljoonaa euroa. Lainojen uudelleenjärjestely on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle.

Oikaisuilla on jatkuva vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Laaja tuloslaskelma

Pro forma -oikaisu, 0,1 miljoonaa euroa, kuvaa edellä selostetuista rahoitusjärjestelyistä johtuvaa rahoitusvelkojen korkokulujen vähentymistä. Oikaisulla on jatkuva vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

Tase

Edellä selostetut taseen rahoitusjärjestelyihin liittyvät pro forma -oikaisut ovat seuraavat: vähennys erään Rahavarat 5,3 miljoonaa euroa, vähennys erään Lyhytaikaiset korolliset velat, 5,2 miljoonaa euroa, sekä vähennys erään Ostovelat ja muut velat, 0,1 miljoonaa euroa. Oikaisuilla on jatkuva vaikutus liikkeeseenlaskijaan.

 

Efore Oyj julkistaa merkintäoikeusantiin liittyvässä esitteessä käyttöpääomalausunnon ja pro forma -tietoja Powernet International Oy:n hankinnasta (pdf)