Skip to content

Efore Oyj:n onnistuneen merkintäoikeusannin alustava tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Efore Oyj:n (”Efore” tai ”Yhtiö”) noin 11,0 miljoonan euron merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi eilen 19.12.2018. Alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksilla yhteensä 315 627 018 osaketta ja ilman merkintäoikeuksia 72 031 437 osaketta, eli yhteensä 387 658 455 osaketta, joka vastaa noin 106,0 prosenttia tarjotuista 365 863 897 uudesta osakkeesta (”Tarjottavat Osakkeet”). Osakeanti on näin ollen ylimerkitty.

Onnistuneen Osakeannin seurauksena Yhtiö voi toteuttaa 21.11.2018 tiedotetun päivitetyn strategiansa mukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien samana päivänä tiedotetun Powernet International Oy:n (”Powernet”) hankinnan, 21.11.2018 tiedotetun rahoitusjärjestelyn ja muita Osakeannin esitteessä kuvattuja toimenpiteitä.

Eforen toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi kommentoi:

”Olen erittäin tyytyväinen Osakeannin alustavaan tulokseen. Tämä luo erinomaisen pohjan päivitetyn strategian mukaisten suunitelmien eteenpäin viemiseen. Haluankin kiittää kaikkia nykyisiä ja uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta. Osakeannin onnistumisen seurauksena Efore vahvistuu myös liiketoiminnallisesti voidessaan toteuttaa Powernetin hankinnan. Annin myötä Yhtiön rahoitusrakenne parantuu merkittävästi.”

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 86,3 prosenttia Tarjottavista Osakkeista ja jäljelle jäävät Tarjottavat Osakkeet tulevat merkityiksi toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän perusteella tekemät merkinnät hyväksytään Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) tänään 20.12.2018. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Eforen nykyiseen osakelajiin, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 28.12.2018. Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Eforen nykyisten osakkeiden kanssa alkaa arviolta 2.1.2019.

Efore julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 28.12.2018 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät.

Evli Pankki Oyj on Osakeannin pääjärjestäjä. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Efore Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, Efore Oyj, puh. 040 175 8510
Talousjohtaja Vesa Leino, Efore Oyj, puh. 040 759 8956

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja jotka perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Pörssitiedote – Efore Oyj:n merkintäoikeusannin alustava tulos (pdf)