Skip to content

Sisäpiirihallinto

Enedossa on käytössä sisäpiiriohje, joka muodostuu NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeesta ja Enedoa koskevista täsmennyksistä. Hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeet.

Eforen sisäpiiriohje (voimassa 1.11.2017 alkaen)
Sisäpiiriohjeen liitteet 1-3
Rekisteriseloste

Enedo Oyj:n, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaista on välttää kielteinen julkisuus liittyen epäilyyn sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Selkeät sisäpiiriohjeet ja niiden asianmukainen noudattaminen edistävät markkinoiden luottamusta Enedoa kohtaan. Sisäpiirisäännösten rikkomisen välttämiseksi Enedo on laatinut konsernitasoisen sisäpiiriohjeen, joka sisältää ohjeet mm. sisäpiirintiedon ilmaisemisen ja väärinkäytön kiellosta, sisäpiiriluetteloista, ilmoitusvelvollisuudesta ja kaupankäyntiä koskevista rajoituksista. Sisäpiiriohje on Enedon hallituksen vahvistama.

Enedon sisäpiiriohje koskee kaikkia Enedo-konsernin työntekijöitä kuten myös johtoryhmän ja hallituksen jäseniä.

Ohjeen perustana ovat seuraavat säädökset ja määräykset:

  • Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014) (”MAR”) sekä sen perusteella annetut säädökset
  • Arvopaperimarkkinalaki (746/2012)
  • Rikoslaki (39/1889)
  • Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008)
  • NASDAQ Helsinki Oy:n (”Pörssi”) sisäpiiriohje ja Pörssin säännöt
  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeet

Lisää tietoa aiheesta löytyy mm. osoitteista www.finanssivalvonta.fi ja http://omxnordicexchange.com/

SISÄPIIRIASIOIDEN VALVONTA JA SULJETTU IKKUNA

Enedon sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelemään joutuvat henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia. Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Enedo Oyj:n  arvopapereilla 30 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista. Enedon osakkeiden kaupankäyntikielto päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä.  Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen julkistamista tai sen raukeamista.

OHJEET FINANSSIMARKKINOITA KOSKEVIEN RIKKOMUKSIEN ILMOITTAMISESTA

Enedo Oyj:n (”yhtiö”) palveluksessa olevat henkilöt voivat riippumattoman kanavan kautta ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta, muun muassa yhtiön ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoitus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä (halutessaan anonyymisti) yhtiön toimitusjohtajalle.

Yhtiö varmistaa ilmoituksen tekijän suojelun, jotta ilmoituksen tekijä ei ilmoituksen vuoksi joudu syrjinnän tai muun epäasiallisen toiminnan kohteeksi. Ilmoitusten käsittely on järjestetty asianmukaisesti ja ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötietoja suojataan noudattaen henkilötietolakia (523/1999). Ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot pidetään salassa, ellei rikkomuksen selvittämiseksi tai muuten viranomaisen oikeudesta tietojen saamiseen laissa toisin säädetä. Pääsy ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä sekä ilmoituksen sisältöä koskeviin tietoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joille kyseinen tieto on välttämätöntä asian selvittämiseksi.

Yhtiö säilyttää tällaista ilmoitusta koskevat tarpeelliset tiedot arvopaperimarkkinalain mukaisesti viiden vuoden aikana ilmoituksen tekemisestä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin, viranomaistutkinnan taikka ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus on tutkittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä tarkistamisesta. Tarkistamisesta tehdään merkintä.

Ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksista säädetään henkilötietolaissa. Sen lisäksi, mitä henkilötietolaissa säädetään, tällaisen ilmoituksen kohteena olevalla rekisteröidyllä henkilöllä ei kuitenkaan ole tarkastusoikeutta ilmoitettuihin tietoihin, jos tietojen antaminen voisi haitata epäiltyjen rikkomisten selvittämistä.

Contact us