Skip to content

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Enedo Oyj ja rinnakkaistoiminimi englanniksi on Enedo Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden suunnittelu, valmistus, tukku-, vähittäis-, tuonti- ja vientikauppa sekä konsultointitoiminta samoin kuin näihin liittyvä huolto- ja asennustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

5 § Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön Internet -sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiön kotipaikkakunnan lisäksi yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on esitettävä

• tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
• tilintarkastuskertomus;

päätettävä

• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
• taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
• hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä tilintarkastajan palkkiosta;
• hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

• hallituksen jäsenet;
• tilintarkastaja;

käsiteltävä

• mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Contact us